Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

A yw pobl ifanc yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau?

 

Ymunwch â ni ar gyfer y Ddadl Iechyd Meddwl Genedlaethol ar gyfer Pobl Ifanc Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a TEC Cymru, lle bydd ysgolion cynradd yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig 'a yw pobl ifanc yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau?'

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal i ysgolion ledled Cymru gymryd rhan ynddo. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu dros Zoom ddydd Gwener 15 Rhagfyr.

 

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o Ddadl Genedlaethol lwyddiannus ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc y llynedd, y tro hwnnw bu ysgolion yn trafod y cynnig 'A all pobl ifanc atal newid hinsawdd?'.


Rydym yn gofyn i ysgolion gofrestru diddordeb a byddwn yn anfon rhagor o fanylion drwodd.

 • Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl.
 • Dylai un tîm o bobl ddadlau 'o blaid' y cynnig, a dylai un person ddadlau 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol.
 • Dylai pob cyfraniad bara 2 funud fel uchafswm.
 • Mae pob cyfraniad wedi'i recordio ymlaen llaw, a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu Saesneg.

Yn ystod y digwyddiad ei hun, bydd cyflwyniadau'n cael eu darlledu a bydd cyfraniadau gan bobl amlwg hefyd.

Bydd ysgolion yn cael y cyfle i ryngweithio drwy gofrestru pleidleisiau i weld a yw disgyblion yn cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig cyn ac ar ôl darlledu’r cyflwyniadau.

Bydd y digwyddiad yn rhedeg yn 'fyw' ar ddydd Gwener 15 Rhagfyr, bydd y recordiad hefyd ar gael i ysgolion ei wylio, a bydd hwn ar gael ar ddiwrnod y digwyddiad.

Os hoffech gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig o'r blwch glas gyferbyn yn y lle cyntaf, yna byddwn yn dod yn ôl atoch gyda manylion ynghylch sut i gyflwyno recordiad fideo a'r holl ddyddiadau cau perthnasol.

Gofynnwn i ysgolion gofrestru diddordeb yn gynnar er mwyn osgoi siom.

Byddwn yn awyddus i glywed barn yn uniongyrchol gan bobl ifanc ar y cynnig 'a yw pobl ifanc yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau?'. Dyma rai cwestiynau a allai helpu i ysgogi trafodaeth.

 • A yw pobl ifanc yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i weithredu? 
 • A fydd gwleidyddion yn gwrando ar bobl ifanc wrth wneud penderfyniadau?
 • A fydd gweithredoedd bach yn arwain at newidiadau mawr?
 • A ddylai pobl ifanc deimlo'n obeithiol am y dyfodol?
 • Sut gall pobl ifanc sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed?

Gall y ddadl dynnu sylw at achosion o fewn teulu, ysgol neu leoliadau cymdeithasol ehangach.

Byddwn yn anfon canllaw byr ar y ffordd orau i gyflwyno'r recordiadau, a bydd hwn yn cael ei rannu ar ôl i ysgolion gofrestru eu diddordeb. Gallwch chi fod yn sicr y bydd yn syml.

Mae gennym hefyd ganiatâd i rannu cwpl o enghreifftiau o recordiadau a rannwyd ar gyfer ein dadl ddiweddaraf ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd. Gellir rhannu'r rhain ar gais, cysylltwch ag Antonia Fabian.

Llinell Amser

 • Cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosibl.
 • Mae angen derbyn cyflwyniadau fideo erbyn dydd Gwener 1 Rhagfyr.
 • Bydd rhaglen lawn y digwyddiad, gydag ysgolion sydd wedi'u cadarnhau a siaradwyr gwadd yn cael ei chyhoeddi ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr.
 • Bydd y ddadl yn cael ei darlledu dros Zoom ar ddydd Gwener 15 Rhagfyr.

 

Nodiadau i ysgolion

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru hanes hir o gynnal y dadleuon iechyd meddwl llwyddiannus hyn ar gyfer pobl ifanc wyneb yn wyneb. Rydym hefyd wedi cynnal dadleuon rhithwir yn y fformat hwn yn llwyddiannus ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru am yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Ein partneriaid ar gyfer y digwyddiad

 • Technology Enabled Care Cymru (TEC Cymru) yw’r gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.