Guidance for clinicians in Wales | Canllawiau i Glinigwyr

This information complements the guidance that has been developed by RCPsych with NHSE/I.

The full extent of the impact of COVID-19 is impossible to accurately predict and the situation is anticipated to rapidly evolve. We will continue to update and add to these pages over the coming weeks. 

The Welsh Government has said it expects NHS Wales and social care to take account of these rapid guidelines from NICE when planning and providing services during COVID-19.

 

Mae'r coleg yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiau, wedi'u teilwra i gyd-fynd â pholisi lleol a strwythur GIG Cymru, ar gyfer seiciatryddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd meddwl.
 
Mae'r wybodaeth hon yn ategu'r canllawiau sydd wedi'u datblygu gan RCPsych â NHSE/I.
 
Mae maint llawn yr effaith COVID-19 yn amhosib rhagfynegi'n fanwl a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n esblygu'n gyflym. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu at y tudalennau hyn dros yr wythnosau nesaf. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei bod yn disgwyl i GIG Cymru a gofal cymdeithasol ystyried y canllawiau cyflym hyn gan NICE wrth gynllunio a darparu gwasanaethau yn ystod cyfnod COVID-19.

Welsh Government issues daily information and announcements for healthcare professionals in Wales, this information is reflected in our guidance and comprehensively listed here.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth a chyhoeddiadau dyddiol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru, adlewyrchir y wybodaeth hon yn ein canllawiau ac fe'i rhestrir yn gynhwysfawr yma.

Welsh Government has issued information for healthcare professionals in Wales, this information is referenced throughout our own guidance and updated regularly as it evolves and is updated.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yng Nghymru, a chyfeirir at y wybodaeth hon drwy ein canllawiau ein hunain a'i diweddaru'n rheolaidd wrth iddi esblygu a chael ei diweddaru.

Public Health Wales has issued information for healthcare professionals in Wales, this includes management of cases, primary care and additional guidance.

Mae iechyd cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ar gyfer proffesiynolion gofal iechyd yng Nghymru, sy'n cynnwys rheoli achosion, gofal sylfaenol a chanllawiau ychwanegol.

Here you'll find guidance for local health boards and independent hospitals in Wales exercising Hospital Managers' discharge powers under the Mental Health Act 1983.

Canllawiau i fyrddau iechyd lleol ac ysbytai annibynnol yng nghymru sy'n arfer pwerau rheolwyr ysbyty i ryddhau cleifion o dan ddeddf iechyd meddwl 1983.

The UK Government has issued guidance jointly with the Department of Health and Social Care (DHSC), Public Health Wales (PHW), Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health Protection Scotland (HPS), Public Health England and NHS England.

Here you'll find the most up to date guidance from Public Health Wales.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar y cyd â'r Adran Iechyd a gofal cymdeithasol (DHSC), iechyd cyhoeddus Cymru (PHW), Asiantaeth Iechyd y cyhoedd (PHA) Gogledd Iwerddon, diogelu iechyd yr Alban (HPS), Public Health England a GIG Lloegr.

Yma fe welwch y canllawiau diweddaraf gan iechyd cyhoeddus Cymru. (Saesneg)

On 13 May, Welsh Government released a strategy for testing the general public and tracing the transmission in Wales. (13 May)

Ar 13 Mai, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru strategaeth ar gyfer profi'r cyhoedd yn gyffredinol a thracio yng Nghymru. (13 Mai)

Written Ministerial Statement: Weekly Update on COVID-19 testing (22 April)

Datganiad ysgrifenedig y Gweinidog: diweddariad wythnosol ar y profion COVID-19 (22 Ebrill)

On 15 April, the Health Minister commissioned a review of the testing regime to identify where improvements could and should be made.

Welsh Governments review of testing for critical workers in Wales (18 April)

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad o'r drefn brofi i nodi lle y gellid ac y dylid gwneud gwelliannau.

Adolygiad Llywodraeth Cymru o brofion ar gyfer gweithwyr critigol yng Nghymru (18 Ebrill)

Welsh Government have issued policy that sets out a needs based approach testing criteria for NHS and non-NHS (critical workers).

Critical workers testing policy: coronavirus (COVID-19) (18 April)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi polisi sy'n nodi meini prawf dull seiliedig ar anghenion ar gyfer y GIG a'r tu allan i'r GIG (gweithwyr critigol).

Polisi profion gweithiwr critigol: coronafeirws (COVID-19) (18 Ebrill)

Welsh Government have announced plans to get more critical workers tested for coronavirus so they can return to work more quickly.

Technology and military part of plans to increase testing of critical workers in Wales (18 April)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i sicrhau bod gweithwyr mwy tyngedfennol yn cael eu profi ar gyfer coronafeirws fel y gallant ddychwelyd i'r gwaith yn gyflymach.

Technoleg a chyfranogiad milwrol mewn cynlluniau i gynyddu'r gwaith o brofi gweithwyr critigol yng Nghymru (18 Ebrill)

img12

Responding to COVID-19

Resources applicable across the UK; including examination, events, CPD information and more

Read more