Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Ysgolion Cynradd - 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'

Cymru homepage slider
19 May 2021

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein Dadl Genedlaethol Iechyd Meddwl gyntaf erioed ar gyfer Ysgolion Cynradd, a gynigir fel digwyddiad rhithwir ar gyfer ysgolion uwchradd ledled Cymru.

Mae dadleuon blaenorol a gynhaliwyd gan y Coleg wedi bod yn fuddiol iawn, gan gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drafod cynigion ar bynciau a allai effeithio ar iechyd meddwl. Maent wedi cael cymorth gan y Gweinidog Addysg, a Chomisiynydd Plant Cymru.

Yn ddiweddar, agorodd ein dadl ar ysgolion uwchradd 'A yw hapchwarae'n dda i chi?' yn agor ein cynhadledd Dull Ysgol Gyfan, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac a agorwyd gan y Gweinidog Addysg. Yn ogystal, cynhaliwyd Dadl Unigol Genedlaethol rithwir lwyddiannus ar gyfer ysgolion uwchradd ym mis Mehefin 2021.

Ar 11 Chwefror (9.30-10.30), byddwn yn cynnig ein Dadl Genedlaethol gyntaf erioed ar gyfer Ysgolion Cynradd. Bydd yn agored i ysgolion ledled Cymru gyfan. Y cynnig yw 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'.

Dyma'r tro cyntaf i ni gynnal y ddadl hon fel digwyddiad cenedlaethol, ac rydym wedi ffurfio partneriaeth â TEC Cymru, y gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ymateb i'r pandemig.

Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl. Bydd pob tîm dau berson yn dadlau 'o blaid' neu 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol, gyda chyfraniadau'n para dwy funud yr un fel uchafswm. Caiff pob cyfraniad ei gofnodi ymlaen ymlaen a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Bydd cystadlaethau cyfochrog ar gyfer barddoniaeth, celf ac ysgrifennu traethodau.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y digwyddiad a sut y gall eich ysgol gofrestru i gymryd rhan.

For further information, please contact: