COVID-19: Alcohol

Ymwadiad: Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor. Darllenwch yr ymwadiad llawn ar ddiwedd yr adnodd hwn.

Gallai yfed alcohol ymddangos fel ffordd o ymlacio neu gymryd eich meddwl oddi ar lif cyson newyddion am COVID-19. Ond os ydych yn yfed mwy na 14 uned yr wythnos, gall effeithio'n negyddol ar eich iechyd a'ch gwneud yn fwy mewn perygl o effeithiau COVID-19.

Gall nawr fod yn amser da i dorri i lawr neu i stopio yfed i wella eich iechyd cyffredinol, gan gynnwys eich imiwnedd.Bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i:

 • Gwybod os ydych yn yfed ar lefel a allai effeithio ar eich iechyd
 • Helpwch eich hun i dorri i lawr neu i roi'r gorau i yfed, os yw'n ddiogel gwneud hynny.

  Ni ddylech geisio rhoi'r gorau i yfed heb gymorth meddygol os ydych:

  • yfed dros 15 uned o alcohol yn rheolaidd bob dydd. (Mae hyn yn hafal i unrhyw un o'r canlynol: hanner potel o gwirodydd, 1.5 poteli o win, 3 can o lager Super neu 2 litr o seidr cryf)
  • yfed alcohol yn fuan ar ôl i chi ddeffro i leddfu'r ysgwyd neu chwysu
  • wedi cael symptomau diddyfnu yn y gorffennol pan fyddwch wedi torri neu roi'r gorau i yfed alcohol (mae'r symptomau hyn weithiau'n cymryd hyd at ychydig ddyddiau i ddechrau)
  • gael epilepsi
  • wedi cael trawiadau (ffitiau)
  • wedi gweld a chlywed pethau na allwch chi gyfrif amdanynt pan fyddwch chi wedi torri neu stopio yfed o'r blaen

  Os ydych chi'n berthnasol i chi, mae'n debygol y bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith cynllunio os ydych chi am dorri i lawr neu atal eich yfed. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, mynnwch gefnogaeth gan eich teulu, eich ffrindiau neu'ch gwasanaethau os gallwch.

  Os ydych chi wedi penderfynu ceisio lleihau neu roi'r gorau i yfed. Bydd y camau hyn yn eich tywys drwy'r broses.

  Bydd angen i chi fod yn ofalus am leihau os ydych chi'n yfed mwy na 15 uned o alcohol yn rheolaidd bob dydd, ac yn enwedig os ydych chi'n yfed mwy na 30 uned bob dydd.

  Cofiwch efallai na fydd gwasanaethau sy'n cynnig cymorth wyneb yn wyneb ar gael yn ystod pandemig COVID-19, ond mae gwasanaethau eraill yn dal i redeg, gan gynnwys dros y ffôn.

  Cam 1: gweithio allan faint rydych chi'n ei yfed

  Gweithio allan eich cymeriant dyddiol nodweddiadol. Efallai eich bod yn gwybod hyn eisoes neu'n gallu ei weithio allan o'ch archeb brynu.

  Os ydych yn ansicr, Cadwch ddyddiadur o'ch yfed. Cofiwch gynnwys yfed yn y bore, yn y prynhawn ac yn y nos a bod mor gywir ag y gallwch.

  Ysgrifennwch bob diod sydd gennych – pan fyddwch yn ei yfed – a dysgwch faint o unedau sydd ganddo ynddo.

  Gallwch ei weithio gyda chyfrifiannell unedau.

  Cam 2: gwneud cynllun

  Unwaith y byddwch chi'n gwybod faint rydych chi wedi bod yn ei yfed, parhewch i yfed ar yr un lefel am o leiaf dri diwrnod cyn i chi ddechrau torri i lawr.

  Penderfynwch faint i'w dorri i lawr bob dydd. Os ydych yn yfed llai na 30 uned y dydd, mae'n bosibl y byddwch yn gallu lleihau'n raddol faint yr ydych yn ei yfed nes eich bod wedi stopio o fewn wyth niwrnod. Byddai hyn yn golygu torri'r swm rydych chi'n ei yfed gan tua 4 uned bob dydd. Ond mae hyn yn enghraifft o linell amser ac efallai y byddwch chi'n cymryd llawer mwy o amser.

  Os ydych chi dros 65, dylech o leiaf ddyblu faint o amser a dreulir ar bob cam o'r broses torri i lawr a roddir yn yr enghraifft uchod.

  Mae hefyd yn bwysig:

  • Dywedwch wrth bobl eich bod yn gwneud hyn a chadwch mewn cysylltiad â nhw.
  • Gadewch i'ch gweithiwr alcohol (os oes gennych un) wybod eich bod yn gwneud hyn, fel y gall roi mwy o gymorth a chyngor ichi
  • Sicrhewch fod gennych fwyd ac angenrheidiau eraill yn y Tŷ i bara am o leiaf saith diwrnod.
  • Cadwch nodyn o'ch cymeriant dyddiol – Cofiwch fod yn onest gyda chi eich hun a phobl eraill
  • Mesurwch eich diodydd gan ddefnyddio'r un gwydr neu gwpan Mesur, neu gofynnwch i aelod o'r teulu wneud hyn i chi.
  • Ceisiwch gael lle ar gyfer eich diodydd, yn enwedig yng nghanol y dydd.

  Mae llawer o sefydliadau lleol yn trefnu cymorth ar-lein a bydd eich gwasanaeth alcohol/caethiwed cymunedol lleol yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Mae'n syniad da iawn cysylltu â sefydliad cymorth cyn i chi ddechrau torri'n ôl gan y gall eu cymorth fod yn ddefnyddiol iawn, tra byddwch yn y broses o'i wneud ac yna.

  Cam 3: yn raddol torri i lawr ar eich cyflymder eich hun

  Dechreuwch leihau eich defnydd yn raddol, yn unol â'r cynllun a wnaethoch yng Ngham 2.

  Mae'n bwysig iawn eich bod yn lleihau faint yr ydych yn ei yfed bob dydd ar gyflymder sy'n hylaw i chi. Bydd hyn yn helpu i atal symptomau diddyfnu anghyfforddus, megis chwysu, ysgwyd pryder, cyfog.

  Os ydych yn profi symptomau diddyfnu fel hyn, mae hyn yn golygu eich bod yn torri i lawr yn rhy gyflym. Felly, arafu'r broses o leihau eich gallu i yfed i ddim mwy na 2 neu 3 uned bob dydd.

  Yn y pen draw, mae'n bwysig eich bod yn lleihau eich yfed bob dydd ar gyflymder sy'n hylaw i chi. Bydd hyn yn helpu i atal symptomau diddyfnu anghyfforddus, a allai arwain at broblemau eraill mwy difrifol. Felly, os byddwch chi'n teimlo bod y cyflymder yn rhy gyflym, gallwch ei addasu bob tro.

   

  Pa broblemau ddylwn I chwilio amdanyn nhw wrth leihau fy yfed?

  Chwiliwch am unrhyw rai o'r canlynol:

  • Mae eich symptomau'n gwaethygu, fel ysgwyd difrifol a chwysu trwm
  • Ffitiau (ffitiau)
  • Byddwch yn dechrau gweld, clywed neu deimlo pethau nad ydynt yno
  • Yr ydych wedi drysu ynghylch lle yr ydych, pa mor amser ydyw, pwy ydych chi gyda
  • Cydsymud gwael a diffyg cysondeb ar eich traed.
  • Os ydych yn cael unrhyw rai o'r cymhlethdodau difrifol hyn, ffoniwch 999 ar unwaith neu gael help gan A&E

  4: gofalu am eich iechyd a'ch lles

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu galwad ffôn rheolaidd gydag unrhyw un sy'n eich cefnogi. Mae sawl sefydliad sy'n cynnig cymorth ar-lein a thros y ffôn.
  • Mae pobl yn aml yn disgrifio teimlo'n ofnus ac yn unig pan fyddant yn rhoi'r mwyaf o yfed. Rhowch wybod i bobl eraill sut rydych chi'n teimlo, a cheisiwch dynnu eich hun drwy wneud pethau rydych chi'n eu mwynhau.
  • Cadw at drefn arferol (drwy godi'r un amser bob dydd) a bod yn amyneddgar.
  • Ceisiwch fwyta bwydydd uchel mewn thiamin (Fitamin B1), fel cig, pysgod, bara brown a reis. Os yw eich meddyg wedi rhagnodi tabledi i chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio eu cymryd.
  • Dal i hydradu – Yfwch ddigon o ddŵr neu de.

   

  Gall eich cwsg gymryd amser i wella. Mae cysgu yn dibynnu ar drefn arferol ac yn gwella gydag ymarfer. Felly bod yn amyneddgar, cadw at drefn cysgu. Anaml y mae tabledi cysgu'n ddefnyddiol ac mae'n well eu hosgoi.

  Efallai eich bod ar eich pen eich hun gyda phlant, neu'n gofalu am oedolyn bregus. Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod unrhyw un rydych yn gofalu amdano yn cael gofal diogel os byddwch yn mynd yn rhy sâl neu'n teimlo'n analluog i ofalu amdano tra byddwch yn lleihau faint rydych yn ei yfed. Os oes gennych chi neu'ch teulu weithiwr allweddol eisoes, neu weithiwr plant, Trefnwch i gadw mewn cysylltiad rheolaidd fel y gallant weld sut mae pob un ohonoch yn gwneud.

  Os nad oes gennych unrhyw gymorth ar hyn o bryd gan sefydliad, cysylltwch â'ch gwasanaeth dibyniaeth ar alcohol lleol a all gynnig cyngor i chi a helpu i gadw plant yn ddiogel. Gallwch hefyd ofyn am help gan ymwelwyr iechyd neu nyrsys ysgol (Holwch yn y feithrinfa neu'r ysgol). Gall plant elwa o gymorth teuluol neu linell gymorth fel Childline.

  Dod o hyd i wasanaeth alcohol lleol

  Cyd-gymorth a grwpiau cefnogi

  Cyn epidemig COVID-19, roedd cymorth a chefnogaeth ar gyfer gwella o broblemau cysylltiedig ag alcohol yn digwydd yn y gymuned. Ond mae cymorth ar-lein a thros y ffôn wedi cynyddu erbyn hyn. Mae adferiad SMART yn helpu unigolion i wella o unrhyw ymddygiad caethiwus ac i fyw bywydau ystyrlon a boddhaol.

  Alcoholigion Anhysbys (AA)

  Ar gyfer aelodau o alcoholigion Anonymous (aa), mae adferiad yn seiliedig ar ddod ynghyd ag alcoholigion hunanddiffiniedig eraill drwy weithio a byw rhaglen 12 cam, o fewn rhwydwaith o gyfarfodydd, Cymrodoriaeth, nawdd a ffrindiau adfer. Gall unigolion fynychu un o'r nifer o gyfarfodydd ar-lein sy'n bodoli. Gellir cael manylion drwy ffonio'r llinell gymorth 24 awr – 0800 917 7650. Ceir hefyd restr o gyfarfodydd AA a ddarperir, y gellir eu gweld o bell drwy'r rhyngrwyd.

  Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor. 

  Darperir y cynnwys yn yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chanllawiau y dylech ddibynnu arnynt. Felly, rhaid i chi gael y cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd unrhyw gamau ar sail y wybodaeth yn yr adnodd hwn neu beidio â gwneud hynny.

  Os oes gennych gwestiynau am unrhyw fater meddygol, dylech gysylltu â'ch meddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall yn ddi-oed. 

  Os ydych yn credu eich bod yn profi unrhyw gyflwr meddygol, dylech geisio sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall. 

  Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i gasglu gwybodaeth gywir yn ein hadnoddau ac i ddiweddaru'r wybodaeth yn ein hadnoddau, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, fod y cynnwys yn yr adnodd hwn yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol.

  © Ebrill 2020 Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

  Disclaimer

  This leaflet provides information, not advice.

  The content in this leaflet is provided for general information only. It is not intended to, and does not, mount to advice which you should rely on. It is not in any way an alternative to specific advice.

  You must therefore obtain the relevant professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action based on the information in this leaflet.

  If you have questions about any medical matter, you should consult your doctor or other professional healthcare provider without delay.

  If you think you are experiencing any medical condition you should seek immediate medical attention from a doctor or other professional healthcare provider.

  Although we make reasonable efforts to compile accurate information in our leaflets and to update the information in our leaflets, we make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in this leaflet is accurate, complete or up to date.